ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2023 | Gujarat Matdar Yadi 2023 PDF Download

The Gujarat Voter List PDF Download link is available at the end of the post. See the Matdar Yadi 2023 Gujarat PDF Gujarati. (ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2023 PDF ડાઉનલોડ )

મતદાર આઈડી કાર્ડ તમામ રાજ્યોના નાગરિકો માટે અત્યંત આવશ્યક દસ્તાવેજ છે. તે તમારા ઓળખ પત્ર તરીકે કામ કરે છે. આ સાથે તમારા માટે વોટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આજે અમારા લેખમાં અમે ગુજરાત રાજ્યની મતદાર યાદી (Matdar Yadi 2023 Gujarat) ની માહિતી આપીશું. ગુજરાત મતદાર યાદી 2023 ગુજરાત સીઈઓ વિભાગ દ્વારા તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવી છે. જો તમે પણ ગુજરાતની મતદાર યાદીમાં તમારું નામ તપાસવા માંગતા હોવ તો અંત સુધી લેખ સાથે રહો.

Matdar Yadi 2023 Gujarat PDF | Gujarat CEO Voter List 2023 PDF

Gujarat CEO Department has released the Gujarat Voter Yadi 2023 PDF on its official website https://ceo.gujarat.gov.in. Through this, all citizens can check their name by name, EPIC number, district-wise / region-wise, or assembly constituency-wise. If you also want to download Gujarat district-wise voter list with photos, then this information is given below carefully Read.

Gujarat Matdar Yadi | ગુજરાત મતદાર યાદી 2023

  • To view Gujarat Voter List 2023, you have to first go to the official website of the Gujarat CEO Department.
  • Here you will see its home page. On the home page, you have to click on the option “Search Your Name in the Voter’s List”. On clicking, a new page will open in front of you.
  • Here you will get two options to check your name in the voter list. like –
  1. विवरण द्वारा खोज/Search by Details
  2. पहचान-पत्र क्र. द्वारा खोज/Search by EPIC No.
  • From here you can check the voter list by selecting the option as per your requirement.

Matdar Yadi 2023 Gujarat | Gujarat CEO Voter List 2023 PDF

If you also want to download Gujarat CEO Voter List 2023 PDF, then for this you have to follow the following steps.

  • First of all, you have to visit the official website of the Gujarat CEO Department.
  • Here you have to click on the link of “Electoral Rolls – 2023” under IMPORTANT LINKS on the home page.
  • After this, you have to enter the given captcha code after selecting your district and assembly.
  • After this, the complete list will open in front of you. From there you can download the CEO Voter List 2023 PDF of your area.

Download Gujarat Electoral Roll 2023 PDF

Here you have been provided the direct link to download the Gujarat Electoral Roll 2023 PDF below

 

1 thought on “ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2023 | Gujarat Matdar Yadi 2023 PDF Download”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top